Favorilerim
Favorilerimi cihazlar arasında kaydetmek için lütfen giriş yapın. GİRİŞ YAP
Ada Ceviz Masa Takımı
07 Eyl 2023
TRY 35,550.00
BİZE ULAŞIN
+90 552 333 17 00
info@mobilyago.com
BİZİ TAKİP EDİN
Facebook
Instagram
Twitter
Youtube
KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu; Mobilyago.com tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (Bundan sonra “KVKK” olarak ifade edilecektir.) ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Bundan sonra “Tebliğ” olarak belirtilecektir.) uyarınca müşterilerin kurumumuz ile ilişkilerinde kişisel verilerinin korunmasında izlenecek usul ve esaslar hakkında bilgilendirme amacıyla işbu aydınlatma metni düzenlenerek internet sitesi üzerinden ilan edilmiştir.

KVKK madde 10; “Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.”

KANUNDA YER ALAN TEMEL TANIMLAR

Kişisel Veri                      : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi           : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri Sorumlusu                 : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir. İşbu metin kapsamında veri sorumlusu: Mobilyago.com

Veri kayıt sistemi (VERBİS): Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

Açık Rıza                         : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Kurul                               : Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.

 

Mobilyago.com KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

KVKK’nın 10. maddesi ve Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak müşterilerin kişisel verileri şu amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Kurumumuz ile ilişkisi olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temin edebilmesi,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
 • Hizmet şartlarımızda meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,
 • Müşteri şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • Borçlar Kanunu, Tüketici Kanunu, Ticaret Kanunu ve diğer tüm mevzuatlar kapsamında sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilere öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmesi,
 • Mal/Hizmet Satın alım süreçlerinin, satış sonrası destek hizmetlerinin, satış süreçlerinin ve üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Sosyal Sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri talep ve şikayetlerin takibi ile taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, tedarik zincir yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çerez Politikası çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer üye ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verileri analizleri yapılması
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmesi, Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmesi,
 • Mevzuattan kaynaklanan finans ve/veya muhasebe işlemlerinin yürütülmesi ve vergisel hususların hukuka uygun gerçekleştirilebilmesi,
 • Adli ve idari soruşturmalar kapsamında ilgili makamın talep etmesi ve cevap verilmesinin zorunlu olması halinde yasal yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla müşterilerimizin kişisel verileri işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, hukuki ilişki kurulması sırasında doğrudan ilgili kişiden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden elde edilebilecektir. Bu kapsamda sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda kişisel veriler toplanmaktadır. KVKK’nın 5. maddesinde yer alan hüküm uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemez. Kanun istisna olarak açık rıza aranmayacak halleri belirtmiştir. Kanunda açık hüküm bulunması,  bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda açık rıza aranmaksızın kişisel veriler şirketimiz tarafından işlenebilecektir. Mobilyago.com faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye yönelik hukuki sebeplerle işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; kurumumuz ve direkt ve dolaylı iştirakleri başta olmak üzere yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, hissedarlarımızla, yetkili satıcılarımızla, etkinlik şirketleriyle, denetim şirketleriyle, bankalarla, finans kuruluşlarıyla, sigorta şirketleri, iş güvenliği, hukuk, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarıyla, ve sair iş ortaklarımızla, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, satış, pazarlama gibi alanlarda dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişiler ile hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile yurtdışında bulunan şirketler ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

KVKK’ya uygun olarak, iş bu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişi, Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kurumumuzca talebe bağlı olarak kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da düzeltilmesi halinde aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.